അനെർട്ടിന്റെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഗവേണൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ട് ഇ- കാറുകൾ ഇന്ന് (13-09-20 21 ) ഐ ടി…

പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം ഗാർ…

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് കരാറിന് നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 125-മത്തെ…